منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع ترجمة نصوص شعرية ( عربية إيطالية ) الشاعر و المترجم نورالدين المنصوري

 1. بواسطة حسن الياسري

  ترجمة نصوص شعرية ( عربية إيطالية ) الشاعر و المترجم نورالدين المنصوري
  نور الدين المنصوري شاعر ومترجم مغربي مقيم بايطالية
  Il mio capo non è caduto da sé
  è stato caduto dal suo fardello
  di questo carico di nulla .

  لم تسقط رأسي من تلقاء نفسها
  سقطت
  من فرط ثقلها
  بكل هذا
  اللاشيء .
  Randa Husni .

  Tradotta dall'arbo da Nor Eddine Mansouri
  ______________________________________________________________
  Sono sempre rimasta fedele alla mia meraviglia .
  لقد بقيت دوما مخلصة لدهشتي .

  Alda Merin .
  ______________________________________________________________
  La mia età ,
  è ventinove poesie
  le ha scritte l'innamoramento
  sulla superficie del polvere .

  عمري ،
  تسع و عشرين قصيدة
  كتبها الحب
  على ظهر الهباء .
  Ahlam Othman .

  Tradotta dall'arbo da Nor Eddine Mansouri
  ______________________________________________________________
  Ero come un pezzo di giaccio
  mentre lei era una bottiglia di cognac
  soltanto la luce sa dove si nasconde il buio .

  كنت كقطعة ثلج
  كانت كزجاجة كونياك
  وحده الضوء يعرف أين يختبئ الظلام .

  نورالدين الوادي .

  Tradotta dall'arbo da Nor Eddine Mansouri
  ______________________________________________________________
  Nella profondità delle origini dei significati ,
  questa vastità mi stanca da morire .
  mi affascinano quest'oscurità e questo dedalo .
  le cose stanno formandosi di nuovo .
  se come sono l'inizio dell'appello .
  se come sono state colpite dalla somiglianza ,
  e sono diventate più di quaranta .
  se come la loro diversità è stata partorita dalla certezza .
  la certezza delle cose
  si stende e si stringe .
  le parole si affollano e rifiutano il passaggio .
  sono ferma sul bordo del significato .
  cerco le origini del modo ...
  nel quale e al quale viaggio ,
  sul tappeto del silenzio e della sorpresa .
  la mia certezza :
  niente salvezza è una salvezza
  suppongo in te che il vento apra delle finestre
  e chiuderne altre .
  e ne lasci altre semichiuse .
  perchè i significati si formino
  e di nuovo incominci l'appello .

  بعمق أصول المعاني ،
  يرهقني هذا المدى .
  يستهويني هذا الإبهام ،
  هذا التيه ...
  تتشكل الأشياء من جديد .
  كأنها أول النداء .
  كأن الشبه طالها ،
  فصارت أكثر من أربعين .
  و كأن اختلافها تمخض عن اليقين ...
  يقين الأشياء ،
  يمتد و يرتد .
  تزدحم الكلمات ،
  ترفض العبور .
  واقفة أنا ،
  على حافة المعنى .
  أبحث عن أصول
  الصبغة ...
  أسافر فيها و إليها ،
  على بساط الصمت
  و الدهشة
  و يقيني :
  لا خلاص هو الخلاص ...
  وظني بك ؛
  أن الرياح تفتح نوافذ ،
  و تغلق أخرى ...
  و تترك بعضها
  مواربا ...
  لتتشكل المعاني
  و يبدأ النداء
  من جديد .
  Aicha Moumouche .

  Tradotta dall'arbo da Nor Eddine Mansouri .ĺ

  ______________________________________________________________

  100 poesie per emancipare Ashrf Fayadh accusato d'essere poeta e carcerato nelle prigioni dell'Arbia Saudita .

  Ho fratello della cultura musicale
  gli uomini abbattuti sono passati da qui
  e noi non addomistichiamo le rivelazioni come i veggenti
  Raccontai
  Adesso avvisami
  e dimmi
  se un poeta muore
  come il mondo sopporta tutto questo
  N
  U
  L
  L
  A
  putrido ?!

  فيا أخي في زراعة الموسيقى
  مر المتعبون من هنا
  ونحن لا ندجن الرؤى كالأنبياء
  قصصت
  فأنبئني الآن
  و قل لي
  إذا مات شاعر
  كيف يحتمل العالم كل هذا
  ا
  ل
  ب
  ي
  ا
  ض
  الآسن ؟!

  عبدالرحمن تمام
  Tradotta dall'arbo da Nor Eddine Mansouri
  ..............