ćäŹĻķĒŹ äČŚ ĒįŻŃĒŹ

ŹćŹ ĒŃŌŻÉ ćäŹĻķĒŹ äČŚ ĒįŻŃĒŹ

ĒįćŌĒŃßĒŹ ćä ĒįćęÖęŚ ﻛﻠﺶ ﻣﻮﻃﺒﻴﻌﻲ

 1. ČęĒÓŲÉ Čåįęį ĒįŃŌķĻ

  ﻳﺎﻟﺨﻠﻜﻚ ﻗﺼﻴﺪﻩ ﻭﻟﻮ ﻣﺸﻴﺖ ﺍﻟﻜﺎﻉ
  ﺗﻮﻛﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻲ ﻟﻄﻮﻟﻚ ﻳﺮﻛﻌﻦ
  ﺷﻔﺎﻑ ﻭﺭﻗﻴﻖ ﻭﺍﺗﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻱ
  ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺠÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻲ ﺍﻟﺪﺭﺭﻣÜﻦ ﺣﻠﻜﻚ ﻳﻄﻠﻌﻦ
  ﻛﻠﺶ ﻣﻮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﻛﻠﺸﻲ ﺑﻴﻚ ﺍﻋﺠﺎﺯ
  ﺣﺘﻪ ﺣﺮﻭﻑ ﺟÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﺮﻙ ﻋﻨﺪﻙ ﻳﺮﻓﻌﻦ
  ﻋﻨﺪﻙ ﻛﻠﺸﻲ ﻋﻨﺪﻙ ﻋﻨﺪﻱ ﻣﺎﻣﻮﺟﻮﺩ
  ﻭﻣﻨﻚ ﻣﺎﻛﻮ ﻣﻨﻚ ﻟÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻮﺭﺩﺕ ﻃﺒﻌﻦ
  ﻣﺜﻠﻚ ﻣﺎﻛﻮﻣﺜﻠﻚ ﻭﺍﻻ¯ﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﻚ
  ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻚ ﺑﺲ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﻧﺠﻤÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻌﻦ
  ﺑﺲ ﻋﻨﺪﻙ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﺴﺪﺩﺍﺕ ﺑﻄﻴﻦ
  ﻣÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻦ ﻛﺘﻠﻚ ﺍﺣﺐ ﻣﺎﺟﻨﻬﻦ ﻳﺴﻤﻌﻦ...........ﻳﻤﻚ ﻭﺍﻧÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻳﻤﻚ ﻭﺍﻧﻪ ﺷﻌﻠﺔ ﻧﺎﺭ
  ﺫﺏ ﺭﻭﺣﻚ ﻋﻠﻴÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻭﻃﻔﻲ ﻧﻴﺮﺍﻧﻲ
  ﺑﻴﺘﻲ ﺍﻧﻪ ﺍﺣﺘﺮﻙ ﻣﻮﻣﺸﻜﻠﻪ ﻭﺧﻠﻴﻪ
  ﺑﺲ ﺧﺎﻳﺐ ﺧﻄﻴÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺑﻴﻮﺕ ﺟﻴﺮﺍﻧﻲ
  ﺍﻧﺖ ﺑﻜﻞ ﻛﺘﺮ ﻣﻨﻲ ﺍﻭﻳﻪ ﺭﻭﺣﻲ ﺗﻌﻴﺶ
  ﺷﻮﻛÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻲ ﺑﻴﺎﻛﺘÜﺮ ﻭﻳﺎﻙ ﺧﻼ¯ﻧﻲ
  ﻳﻢ ﻛﻠﺒﻚ ﻭﺭﺍﻙ ﺍﻭﻳﺎﻙ ﻋﺎﻳﺶ ﺑﻴﻚ
  ﺍﺳﺎﻟﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﻋﻨﻮﺍﺍﻧﻲ
  ﺩﻭﺭﻧﻲ ﺍﻋﻠﻪ ﻛﻴﻔﻚ ﻭﺍﻛﺘﺐ ﺍﻋﻠﻪ ﺍﻟﻤﺎﻱ
  ﺍﺳﻤﻲ ﻭﻟﻮﻟﻜﻴﺘÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻪ ﺍﻫﻨﺎﻙ ﺗﻠﻜﺎﻧﻲ
  ﺿﺎﻳﻊ ﻭﻣﻦ ﺍﺿﻴﻊ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻧﺖ ﺍﻭﻳﺎﻱ
  ﻭﺍﺫﺍ ﻣﺮﻩ ﻧﺴﻴﺘﻚ ﻳﻤÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻚ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﻭﻳﻤﻚ ﻣﺪﺭﻱ ﻟﻴﺶ ﺍﻟﺴﺎﻧﻲ ﺧﻴﻂ ﻳﺼﻴﺮ
  ﻭﻣﻦ ﺟﻠﻤﺔ ﺍﺣﺒﻚ ﻳﺨﺠÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻞ ﺍﻟﺴﺎﻧﻲ
  ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻚ ﺍﺷﻮﻑ ﺍﺛﻨﻴﻦ
  ﺧﺎﻳﻒ ﺑﺲ ﺍﺑﻮﺳﻚ ﻳﺰﻋÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ