منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع ابیات ابوذیه2

 1. بواسطة المراسل

  فی واحد بعثلی بیت یقول فیه
  اظل ناعور الک اترس وکتمای
  ویظل حبک یمرمرنی وکتمای
  تدری اشوکت امل منک وکتمای
  اموت ویمشی الدفان بیه
  جاوبته
  من الحساد ماخطر وبالی
  هویتک ونگلب حبک وبالی
  بعد الموت اظل مخلص وبالی
  یمک وبالکری نجلس سویه
  --------------------------------
  مع تحیاتی/اتمنی تعجبکم وبانتظار ردودکم