منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع قصیده بعنوان شکوی

 1. بواسطة المراسل

  یا ناس اسمعوا قصتی
  من البنات ارد اشتکی
  وارجوکم حکمو بضمیر
  هلبت دوه حگ لچمتی
  اشلون بلوه مبتلی
  -------------------------
  لیل ونهار ویه النوم متحارب
  سبت عگلی وانه دمی هل جامد
  شوصفلک نجم من نور عل گاع ساطع
  ذنب لو قلل وصفتی
  اشلون بلوه مبتلی
  -------------------------
  خزرنی بعینه وعلیه صوب سهامه
  رمی الدلال یخوانی وشله بمکانه
  صحت ارحم یبو عیون محاره
  اسرت الروح والتریده اجنی
  ------------------------
  سمعت انغام من ثغره تحاچینی
  دب الروح بجسمی وهو اطربنی
  تدنیت الملاک ارد اوصل اتسمع
  لچن اغضب وبنوره احرگنی
  -----------------------
  گال اشلون توصلی وترید تگرب
  یبان علیک چنک منته متئدب
  گوم بساع خل نمشی للقانون
  خل یحکم بینی وبینک القاضی
  اشلون بلوه مبتلی
  ----------------------
  صاحت وگالت یا قاضی سلام
  یا نور دیرتنه یا شمعة ظلام
  تعنیت لجل هیبتک وعزة المقام
  ارید تاخذ بثاری من هل معتدی
  ----------------------
  اقصلک قصتی واتوسلک اسمع
  هاذه الشاب بس یشوف یعشگ
  حاچانی وتدنانی بوسط المجمع
  ویگلی ارید اوصل مرادی
  ------------------------
  فضحنی ولا بیه ابلع القموس
  شهرنی ولا ضل علیه ناموس
  اتمنی ینصلب وریشه کون مهلوس
  هلبت استریح ویبردن افادی
  ------------------------
  لازم ینصلب وریشه یهلسونه
  وبعده بسیوف یگطعون متونه
  بعده یتوسل هلبت اغفرله
  حتی یتوب ولا یکرر هل عمل ثانی
  ------------------------
  اختملک کلامی یا مقضی الاحواج
  یا سفینة نجی فی وسط الامواج
  انته سیفنه وبیک نحمی الابواب
  یا میزان العداله گوم احکملی
  اشلون بلوه مبتلی
  -------------------------
  قال القاضی
  ادری بیک هایم ولا تعرف منواک
  علی های المصیبه یاهو الدلاک
  صدگ لازم تنصلب بس هاذه هو جزاک
  حتی تصیر انته عبره للتالی
  --------------------------
  گتله اشلون تحکم گبل لا تسمع
  واللی بعبه صخل تراه ایمعمع
  شو بس تحچون انتم وگاعد اننه ابلع
  منکم حنظل انترس ریجی
  ------------------------
  هاذه البدر من الفتن عنده فنون
  عیونه وضروسه والدر موزون
  رجلینه وایدینه بالیاقوت یتحنون
  اشلون بشوگه ما انسبی
  ------------------------
  من تبعد بعیونه یخزک
  من تگرب بنوره یحرگک
  خزرنی گتله عنی بعد سیفک
  لا هیمن تری وشگن ثیابی
  -----------------------
  هسه انته احکم بکیفک
  ولو علیه ذنوب انه هل جیتک
  بس قسم الجرم بمعرفتک
  تری بلیس بجماله متغذی
  -----------------------
  قال القاضی
  هسه یصدر الحکم کلکم اصغولی
  ماریدن حچی بس اسمعونی
  فل دفاتره یدور الجزاء
  وانه منخلس وابالع بریجی
  ---------------------
  گال/حکمنه علیک بس لا تظل تلوم
  گلبک لازم کل وکت مسجون
  لا تعشگ وتظل طول الوکت مظلوم
  هاذه جزاک ولا تگول اعفینی
  ---------------------
  ارید اسال هل هاذه جزی العشاگ
  هل هاذه الحکم هم بیه من انصاف
  لا اعشگ ولا حب و کون انسی الفات
  اتنطر حوبتی اشتعمل بالقاضی
  اشلون بلوه مبتلی
  --------------------
  هاذه القصیده من کلمات اخوکم ماجد واتمنی ان تنال اعجابکم