1. ,,
  []  .. ..
  .. ..
  .. .. ..
  .. .. ..
  .. ..


  .. ..


  .. ..
  .. .. ..
  .. .. ..


  .. ..


  .. ..
  .. ..


  .. ..


  .. ..
  .. ..
  .. ..
  .. ..
  .. .. ..
  .. ..
  .. ..
  .. ..
  .. ..


  .. ..


  .. .. ..
  .. ..
  .. ..
  .. ..
  .. .... ..
  .. ..
  .. ..
  .. ..
 2. Rain 3. ,,


  :rose: